నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Sunday, September 30, 2012

130 సంవత్సరాల క్రితం బొంబాయి హార్బర్ దృశ్యం

బొంబాయి, ఇప్పుడు ముంబయి అయింది లెండి, బొంబాయి హార్బర్‌ని ఆనుకుని ఒక చిన్న కుటుంబాల సమూహంగా మొదలయింది. అందుకే ఈ హార్బర్‌ని ఫ్రంట్ బే అని పిలుస్తారు.

 దీనిలో ఆరు చిన్న దీవులున్నాయి. వీటిలోని ఘరాపురి దీవిలో ప్రసిద్దమైన ఎలిఫెంటా గుహలు ఉన్నాయి.


 ఇప్పుడు అతి రద్దీగా ఉండే ఈ హార్బర్ 1880లో ఎలా ఉండేదో ఈ పాత ఫోటోలో చూడొచ్చు.

Bombay+(Mumbai)+Harbour+Scene+-+c1880's

2 comments:

Praveen Mandangi said...

Did bullock carts and donkey carts exist near Bombay harbour during those days?

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

It seems so.