నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Monday, January 9, 2012

దేశంలో అవినీతి, నల్ల డబ్బుపై కొన్ని కార్టూన్ తూటాలు
6 comments:

Nag said...

last one is objectionable.

Anonymous said...

yes, last one is not complete. Picture should have our juditiary system standing beside kasab and making him do what he is doing in the picture. It is stupiditity to have him alive.

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

మా తోలు చాలా మందం ఇలాంటి తూటాలు మమ్మల్నేమీ చేయలేవు.

प्रवीण् शर्मा said...

ముస్లింల వోట్ల కోసం పాలక వర్గాలకి మంచి తెల్ల ఏనుగు దొరికాడు. వాడే కసబ్.

Anonymous said...

Second Anon...[January 10, 2012 2:59 AM]
Well said... !!

Praveen: very well said

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Yes. It's objectionable. But so is the stupidity of keeping that mad dog alive by spending crores of tax payers' money. That's why I chose to keep that pic.