నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Sunday, January 15, 2012

ఈ కోతి చాలా చిలిపి!!!


ఎవరయినా తిక్క పని చేస్తే కోతి బుద్ధి అని తిడతాం. కానీ కోతులే ఆ పనులు చేస్తే ఏమనాలి? నైజీరియాలోని పాన్‌డ్రిల్లస్ సాంక్చువరీలోని ఒక చింపాంజీ జూ కీపర్‌గా ఉన్న అందమైన అమ్మాయిని అందాలను చూడడానికి ఏం చేసిందో ఈ ఫోటోలో చూడండి. కాబట్టి ఇలాంటి చిలిపి పనులు చేసే బుద్ధి మన ముత్తాత్తాత్తాతల జీన్స్ నుండి వచ్చింది అనుకోవాలేమో?
Cheeky: Two-year-old chimp couldn't resist taking a quick peek down his keeper's top

 
ఉపకరణాలు (tools) తయారు చేసుకోవడం మానవులకి మాత్రమే తెలిసిన విద్య కాదని, చింపాంజీలకు కూడా ఈ సామర్ధ్యం ఉందని జేన్ గూడాల్ అనే పరిశోధకురాలు నిరూపించింది. ఆడవారి అందాలను తొంగి చూడడం కూడా చింపాజీలకు కూడా ఉందని అనుకోవాలేమో!

No comments: