నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Sunday, January 15, 2012

ఈ కోతి చాలా చిలిపి!!!


ఎవరయినా తిక్క పని చేస్తే కోతి బుద్ధి అని తిడతాం. కానీ కోతులే ఆ పనులు చేస్తే ఏమనాలి? నైజీరియాలోని పాన్‌డ్రిల్లస్ సాంక్చువరీలోని ఒక చింపాంజీ జూ కీపర్‌గా ఉన్న అందమైన అమ్మాయిని అందాలను చూడడానికి ఏం చేసిందో ఈ ఫోటోలో చూడండి. కాబట్టి ఇలాంటి చిలిపి పనులు చేసే బుద్ధి మన ముత్తాత్తాత్తాతల జీన్స్ నుండి వచ్చింది అనుకోవాలేమో?
Cheeky: Two-year-old chimp couldn't resist taking a quick peek down his keeper's top

 
ఉపకరణాలు (tools) తయారు చేసుకోవడం మానవులకి మాత్రమే తెలిసిన విద్య కాదని, చింపాంజీలకు కూడా ఈ సామర్ధ్యం ఉందని జేన్ గూడాల్ అనే పరిశోధకురాలు నిరూపించింది. ఆడవారి అందాలను తొంగి చూడడం కూడా చింపాజీలకు కూడా ఉందని అనుకోవాలేమో!

No comments: