నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Sunday, August 26, 2012

బంగారం ధర చుక్కల్ని తాకిందంటే తాకదూ మరి!

3 comments:

Anonymous said...

అంతలెసి నగలు ఎలా మోస్తుందో ఆ పిల్ల.పాపం.

Anonymous said...

she is dawood's daughter i think.

Anonymous said...

see this link for 3.5 Kg necklace.
http://www.hindu.com/mp/2007/04/26/stories/2007042600460400.htm