నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Monday, August 6, 2012

కళ్ళు జిగేల్‌మనిపించే బాత్ రూములు.

డబ్బుంటే కొండ మీది కోతిని తెచ్చి నట్టింట్లో పెట్టుకోవచ్చు. బాత్ రూముల్ని కూడా ఇంద్ర భవనాలుగా నిర్మించుకోవచ్చు. కావాలంటే చూడండి.

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave


10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave

10 Luxury Bathrooms You Will Never Want To Leave


3 comments:

Anonymous said...

atuvamti baaturoomulallO maa aafeesulo okatanu pOyi atani two raalEdu.

Praveen Mandangi said...

Those bath rooms are more convenient to sleep than bath.

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Yes. You are right, Praveen.