నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Friday, May 25, 2012

ఆహా, ఏం ముద్దు గురూ!


సాధారణంగా ఇద్దరు ముద్దు పెట్టుకుంటే కూర్చునో, నించునో, పడుకునో పెట్టుకుంటారు. అమ్మాయిని వంచి ముద్దు పెట్టుకోవడం మరో స్టైల్, రిచర్డ్ గెరె శిల్పా శెట్టిని పెట్టుకున్నట్లు.
  
  
కానీ ఇద్దరు యోగా మాస్టర్లు ముద్దు పెట్టుకుంటే మాత్రం ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది ఆ ముద్దు.

 

1 comment:

Anonymous said...

WOW!!