నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Sunday, April 1, 2012

శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా భధ్రాచలం దగ్గర ఉన్న పర్ణశాల ఫోటోలు
                                        ఇది సీతమ్మవారు కట్టిన నారచీరె అని చెబుతారు.

2 comments:

durgeswara said...

రామచంద్రప్రభువుల కృపాకటాక్షాలు మీపై సదా వర్షించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

దన్యవాదాలు సార్.