నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Saturday, January 23, 2010

తెలంగాణా సమస్యకి న్యాయమైన పరిష్కారం

అస్సలు తెలంగాణా ఇవ్వడానికి సొనియా ఎవరు?తీసుకోవడానికి ఎవరు? ఇది సొనియా గాంధీకి ఆమె పుట్టింటి వారు ఇఛ్ఛిన ఆస్తి కాదు ఇవ్వడానికి.కేసీఅర్ కి అనువంశికంగా వఛ్ఛిన ఆస్తి కూడా కాదు.మనం ప్రజాస్వామ్యంలో వుంటున్నాం.అంటే ప్రజలు వారుకేం కావాలో వారే నిర్ణయింఛ్ఛుకోవఛ్ఛు.మరి తెలంగాణా విషయంలో మరోలా ఎందుకు ఉండాలి? తెలంగాణా ప్రజలు మిగతా రాష్ట్రంతో కలిసి ఉండాలో లేక ప్రత్యేకంగా ఉండాలో వారే తేల్ఛుకోవాలి. ఆ స్వతంత్ర్యం వారికుండాలి.అంతే కాని ఏ సొనియా గాంథీ పాదాల దగ్గర ప్రణమిల్లి ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెఛ్ఛుకోవాల్సిన అగత్యం వారికి ఉండకూడడు.దీనికి పరిష్కారం ఛాలా సులువు. తెలంగాణా ప్రజలలో రెఫరెండం పెట్టండి.ఎక్కువ మంది ఏది కోరుకొంటే అది ఇవ్వాలి.అంతే.నేను తెలంగాణా వాడినీ, లేక తెలంగాణా వాదిని కాను.కోస్తా వాడిని, హైదరాబాద్ లో ఛదువుకొన్న వాడిని. తెలంగాణా వెనుకబటు ప్రత్యక్షంగా ఛూసిన వాడిని.బయట వాళ్ళు వఛ్ఛి ఇక్కడి భూమిని, వనరులనీ ఎలా అనుభవిస్తున్నరో ఛూశాను.తెలంగాణా ప్రజలపై నాకు సానుభూతి వుంది.కానీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం వారి సమస్యలకు పరిష్కారం అని నాకు నమ్మకం లేదు.అయితే ఆ విషయం తేల్ఛుకోవలసింది తెలంగాణా ప్రజలే. ఆ అవకాశం వారికి ఇవ్వాలి అంతే కానీ ఏ సొనియాకో లేక కేసీఆర్ కో వారి భవిష్యత్తుని నిర్ణయింఛే అధికారం వుండకూడదు.

3 comments:

Anonymous said...

But who should conduct referendum?
Congress Party

What is Congress Party?
Sonia's family owned Pvt company

Who is KCR?
Sonia's trusted ally, who has lots of hopes on Sonia for his future, irrespective of seperation.

samaz giTla ayyindaa , lEdaa? :)

SK REDDY said...

Can't our election commission conduct a fai referendum?

Anonymous said...

Yes , EC can conduct, but who should ask them to conduct? First a committee or something should determine genuinity of the issue. Telangana seperatists put forth fake figures & doctored statistics over enthusiastically, which will be checked and water & development issues will be analysed scientifically.
The reasons for seperation have been changing every month, now KCR says they just want it as it is their 'self-respect' pushing the development, water-sharing, Jobs everything else to back!
Let us see what happens.. I am for united AP.