నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Friday, January 29, 2010

చిదంబరం గారికి ఒక ఐడియా

తెలంగాణా సమస్యని ఎలా కొంత కాలం నాంచాలా అని తల పట్టుకొంటున్న సొనియా మరియు చిదంబరం గర్లకు ఒక ఐడియ ఇక్కడ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఆల్రెడీ వాళ్ళ మనశ్శుల్లో వుండి వుండొచ్చు సుమా! ఒక కమిటీ వేయ వచ్చు. అందులో ఎవరెవరు వుండాలా అన్నది తేల్ఛడానికి మరో కమిటీ, అది ఎప్పటిలోగా నివేదిక ఇవ్వాలో చెప్పడనికి ఇంకో కమిటీ,అస్లేం తేల్ఛాలో తెల్యచెప్పడానికి మరో కమిటీ, ఈ కమిటీలన్నింటినీ సమన్వయ పరఛడానికి ఇంకొక కమిటీ ఇల కమిటిల పై కమిటీలు వెసుకొంటూ పోతే మళ్ళి ఎన్నికలు వస్తయి.ఆప్పుడు గెలిస్తే అప్పటి సంగతి చూసుకోవచ్చు.