నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Sunday, December 5, 2010

భద్రాచలం, పర్ణశాల,పాపికొండలు.

భద్రాచలం క్షేత్రం, అక్కడకి సమీపంలోని పర్ణశాల, కూనవరం నుండి గోదావరిలో పడవ ప్రయాణం ఫోటోలు చూడండి.